KOMUNIKAT

Informuję, iż do 7.06.2020r., w uzgodnieniu z organem prowadzącym (pismo nr OP.4323.35.2020r. z dnia 21.05.2020r.), w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie, ze względu na ryzyko wynikające z charakteru zajęć, w tym zagrożenia zdrowotnego oraz brak możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający to ryzyko, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tak jak miało to miejsc do tej pory).

Termin i godziny konsultacji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie zostały opublikowanie na stronie internetowej szkoły 26 marca 2020 r. Od tej pory uczniowie mają możliwość kontaktu z nauczycielami za pomocą służbowych skrzynek elektronicznych.

Proponowane w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 871) konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkoły podstawowej realizujących kształcenie ogólne, od 01.06.2020 r., mogą odbywać się w formie stacjonarnej, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez rodziców uczniów.

mgr Hanna Ewa Strugała-Rozynek 

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Informacje dla uczniów i rodziców dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Informacje dla uczniów i rodziców na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, podczas egzaminu ósmoklasisty w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 roku.

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu:
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki (długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych).
 6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. (nie więcej niż 500 ml)
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 1. Środki bezpieczeństwa osobistego:
 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 4. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 5. wychodzi do toalety,
 6. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Podczas egzaminu:
 3. obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
 4. nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 5. istnieje konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. Wrażeniami po egzaminie uczniowie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, tak aby unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Wolsztyn, 22 maja 2020 roku.   

        

Napisano w Aktualności

„Baśnie, bajki, bajeczki” teatrzyk kukiełkowy

Z okazji Dnia Bibliotekarza, 8 maja  uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, otrzymali materiały (obrazki, tekst wiersza, słuchowisko) do wykonania własnego teatrzyku kukiełkowego. W tym roku zaproponowałyśmy przedstawienie do wiersza pt. „Lokomotywa”. Do pomocy zachęciłyśmy rodziców naszych podopiecznych.

W ten sposób nasi uczniowie mogli wykazać inwencję twórczą i miło spędzić czas. Podczas przedstawienia mogli rozwijać zasób słownictwa, a także umiejętności naśladowcze. Oprócz tego zachęcałyśmy do nauki relacji społecznych odbywających się na dworcu czy w pociągu. Uczniowie mieli do wykonania ćwiczenie oddechowe z zastosowaniem gwizdka.  Zaproponowałyśmy także utrwalanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni – nazywając strony: prawa, lewa; odległości: blisko, daleko itp.

Poprosiłyśmy uczniów o wykonanie pracy plastycznej pt. „Moja wymarzona podróż”, Oto, jaki i gdzie odbywa się wymarzona podróż:

W wolnej chwili zapraszamy Was na przedstawienie on-line do TEATRU LALKI I AKTORA W ŁOMŻY:

A. Białek, A. Kubacka, A. M. Lehmann

Napisano w Aktualności

Szkolny konkurs czytelniczy „Czy znam swoje lektury?”

Drodzy Uczniowie kl. 4-8 szkoły podstawowej!

Podsumowałyśmy Szkolny konkurs czytelniczy „Czy znam swoje lektury?” Konkurs przeprowadziłyśmy zdalnie w dniach 04.05.2020-08.05.2020. BRAWO! Biorąc aktywnie udział w konkursie udowodniliście, że pamiętacie treść przerobionych na lekcjach lektur z podstawy programowej dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Kolejny raz bardzo dziękujemy Wam za zaangażowanie!

Otrzymałyśmy od Was 28 kart konkursowych. Uczniowie, którzy w danej klasie wykazali się najlepszą znajomością treści lektur otrzymali kolejno tytuł:

NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ – Nicola Frankowska 🥇

NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA KLASY 5a SZKOŁY PODSTAWOWEJ – Mikołaj Kóska 🥇

NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ – Tobiasz Nowak 🥇

NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ – Kacper Marcinkiewicz 🥇

NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ – Bartosz  Głuszak 🥇

NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ – Wiktoria Ceglarek 🥇 oraz Agata Jędrzejczak 🥇

Zwycięzcy otrzymali ocenę cząstkową celującą (6) z języka polskiego, a wszyscy uczestnicy konkursu pochwały od nauczycielek języka polskiego przekazane zdalnie.

Dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe otrzymacie w bezpiecznym czasie w szkole.

Nasza rada dla Was! Czytajcie lektury obowiązkowe, gdyż ich znajomość jest wymagana na Egzaminie Ósmoklasisty. Większość z nich znajdziecie pod linkiem: Lektury.gov.pl 

Poniżej prace konkursowe zwycięzców:

Oprac.: Nauczycielki języka polskiego – Pani Magda i Pani Mirka

Napisano w Aktualności

„NIEMIECKI NIE JEST MI OBCY”

                 Dnia 6 maja 2020 r. odbył się on-line Konkurs Języka Niemieckiego „Język obcy nie jest mi obcy”. Uczniowie klas 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej rozwiązywali test o krajach niemieckojęzycznych w zakresie kultury, geografii i obyczajowości. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego, podniesienie ich świadomości na temat kultury, obyczajowości Niemiec i innych krajów niemieckiego obszaru językowego. Laureatom gratulujemy!

I miejsce- Tobiasz Nowak kl. 5b

II miejsce- Agata Jędrzejczak kl. 8

III miejsce Leszek Miś kl. 8

mgr Agnieszka Bączyk

Napisano w Aktualności