KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE

Informuję, iż do dnia 16.10.2020 r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne i podejmujemy pracę w systemie zdalnym w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Wolsztynie i w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie.

W okresie tym uczniowie uczą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które mogą być realizowane w szczególności:

 1. z wykorzystaniem:
  • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, platforma edukacyjna Microsoft Teams) zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i/lub rodzicem;
 4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE

W związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych obostrzeń, nakazów i zakazów (Dz. U. z 2020, poz. 1687), a co za tym idzie zakwalifikowaniem Powiatu Wolsztyńskiego z dniem 03.10.2020 r. do tzw. strefy żółtej w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie wprowadza się:

 1. Obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).
 2. Obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz).
 3. Obowiązek mierzenia termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C zakaz podjęcia pracy i konieczność skorzystania z teteporady medycznej.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika dokonuje się pomiaru temperatury ciała:
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamia się rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomina się o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – powiadamia się rodziców ucznia i ustala ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 1. Zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 2. Konieczność prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

Ponadto:

 1. w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby rodzice mają możliwość pozostawienia ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej). Na ten czas zapewnia się kontakt ze szkołą,
 2. w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wolsztyn, dnia 02.10.2020 r.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

SPRZĄTANIE ŚWIATA W NASZEJ SZKOLE

W tym roku, 18 września, uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy postanowiły aktywnie włączyć się w obchody corocznej akcji „Sprzątanie Świata”. Każda klasa wyszła ze swoim wychowawcą, by posprzątać fragment Szlaku Żurawi w stronę Skansenu oraz Stadionu miejskiego. Piękna pogoda sprawiła, że mogliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym i w pięknych okolicznościach przyrody przyczynić się do tego, że Wolsztyn jest czystszy i jeszcze piękniejszy.

Tego samego dnia klasa 6a także postanowiła nie próżnować, ale włączyć się w akcję „Sprzątania Świata”. Po krótkim instruktażu, przygotowaniu najważniejszych atrybutów, wyszliśmy w stronę promenady im. K. Modlińskiego. Staraliśmy się zwracać uwagę na każdy napotkany papierek i umieścić go w właściwym miejscu – worku na śmieci. Przy okazji obserwowaliśmy kaczki krzyżówki, gęgawy oraz łabędzie nieme z młodymi. To był naprawdę intensywnie spędzony czas!

mgr E. Frankowska

mgr I. A. Godula

Napisano w Aktualności

Szkolne Narodowe Czytanie 2020

W dn. 8 września 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Para Prezydencka zaproponowała w tym roku do czytania  „Balladynę” Juliusza Słowackiego. To wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania listopadowego oraz rozmów nad wspólną historią i przyszłym losem narodu polskiego.

Uczniowie naszej szkoły czytali „Balladynę” Juliusza Słowackiego w ramach lekcji języka polskiego, zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć bibliotecznych. Lekcje zostały wzbogacone o prezentację multimedialną, mini wystawę oraz różne wydania lektury „Balladyna” tak, aby uczniowie mogli lepiej poznać sylwetkę i twórczość Juliusza Słowackiego oraz treść „Balladyny”. Podczas lekcji został także odczytany list prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zachęcał wszystkich Polaków do wzięcia udziału w akcji oraz wyjaśnił, dlaczego „Balladyna” Słowackiego jest utworem ponadczasowym. Na korytarzu szkolnym pojawiła się również gazetka tematyczna nt. idei Narodowego Czytania, a także tegorocznej lektury wybranej na tę okazję przez parę prezydencką.

Dziękujemy Wam, Drodzy Uczniowie za przygotowanie się do czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego oraz piękną postawę czytelniczą.

Panie: Ania Białek, Ania Łoniewska, Mirka Perz i Magdalena Biniak

Napisano w Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Specjalnych
w Wolsztynie odbędzie się dnia 1 września 2020 roku według następującego harmonogramu:

godzina 9.00 rozpoczęcie dla klas:

 • klasa 4 – mgr Magdalena Biniak s.36
 • klasa 5/6a – mgr Agnieszka Bączyk s. 39
 • klasa 6b – mgr Tomasz Peciak s. 2
 • klasa 7 – mgr Przemysław Marek Kryś s. 3
 • klasa 8 – mgr Izabela Anna Godula s. 35
 • klasa 2au – mgr Paulina Krystyna Szmyt s. 6
 • klasa 3au – mgr Barbara Walachowska s. 25
 • klasa 5au – mgr Monika Rosińska s. 30
 • klasa 5bu – mgr Anna Białek s. 26
 • klasa 7bu – mgr Joanna Patrycja Kaźmierczak s.33
 • klasa 8cu – mgr Joanna Maria Michalak  20
 • klasa 2bpdp – mgr Ewa Frankowska s. 5
 • klasa 3apdp – mgr Katarzyna Jąder s. 18
 • klasa 2cpdp – mgr Joanna Weis – Zjawin s. 21

Godzina 11.00 rozpoczęcie dla klas:

 • klasa 2/3a – mgr Elżbieta Hruświcka s. 37
 • klasa 3b – mgr Anna Łoniewska s. 40
 • klasa 6au – mgr Daria Agnieszka Wojtkowiak s. 30
 • klasa 6bu – mgr Maria Czepczyńska  s. 25
 • klasa 7au – mgr Maria Springer s. 26
 • klasa 8au – mgr Małgorzata Banaczyk  s. 33
 • klasa 8bu – mgr Joanna Wilczak s. 21
 • klasa 1apdp – mgr Natalia Maria Piosik s. 5
 • klasa 1bpdp – mgr Alicja Matysik s. 19
 • klasa 2apdp – mgr Justyna Dorota Pernak  s.4
 • zrwa – mgr Joanna Dolata – Dechnik s. 9
 • zrwb – mgr Barbara Czwojdrak s.6
 • zrwc – lic. Karolina Siwińska s. 18
 • zrwd – mgr Karolina Tomiak – Krawczyk s. 19

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie

Napisano w Aktualności