O szkole

Szkoła zajmuje się edukacją i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Funkcjonuje od roku 1970 jako Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4.

1 września 1999r decyzją Rady Powiatu powołany zostaje Zespół Szkół Specjalnych.

Zmiany dokonane w ostatnich latach sprawiły, że nasza placówka obejmuje obecnie edukacją oraz opieką rewalidacyjno-rehabilitacyjną uczniów w klasach:

I-VIII szkoły podstawowej,
I-III szkoły przysposabiającej do pracy,
w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych,
w zespole wczesnego wspomagania rozwoju.

W celu realizacji zadań statutowych szkoła posiada odpowiednią bazę dydaktyczno-rewalidacyjno-rehabilitacyjną, między innymi: sale techniki (gospodarstwa domowego, obróbki drewna i metalu), gabinet informatyki, gabinety kinezyterapii, gabinet hydroterapii, salę rehabilitacji ruchowej, gabinet integracji sensorycznej(SI), gabinet audio-psycho-lingwistyczny (Tomatisa), pracownia EEG-Biofeedback, basen rehabilitacyjny, gabinety logopedyczne, gabinety psychologa i pedagoga, sale Snoezelen (stymulacja polisensoryczna).

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2017 Starosty Wolsztyńskiego z dnia 23.11.2017 roku Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Wolsztynie pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Wolsztyńskim.

Do szczegółowych zadań ww. ośrodka, należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a)   zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  b)   prowadzenie akcji informacyjnych,
  c)   monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Opcje dostępności