KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz.1870)  w dniach od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Wolsztynie będzie pracowała w systemie pracy zdalnej w wykorzystaniem techniki metod kształcenia na odległość natomiast Szkoła Podstawowa Specjalnej Nr 4 w Wolsztynie  w systemie hybrydowym. Odziały klas IV-VIII będą pracowały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość,  natomiast oddziały klas I-III,  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju będą odbywały się w systemie stacjonarnym z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. Obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).
  2. Obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz).
  3. Obowiązek mierzenia termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C zakaz podjęcia pracy i konieczność skorzystania z teleporady medycznej.
  4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika dokonuje się pomiaru temperatury ciała:
  5. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamia się rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomina się o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
  6. jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C –  powiadamia się rodziców ucznia i ustala ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
  7. Zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
  8. Konieczność prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

Ponadto:

  1. w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby rodzice mają możliwość pozostawienia ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej). Na ten czas zapewnia się kontakt ze szkołą,
  2. w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wolsztyn, dnia 24.10.2020 r.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności