KOMUNIKAT Dyrektora ZSS w Wolsztynie!!!

W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ustala co następuje:

 1. Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 2. W okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia realizowane są według dotychczasowego tygodniowego planu zajęć lekcyjnych.
 3. Nauczyciele realizować będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności:
 4. z  wykorzystaniem:
  • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela
 5. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 6. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i/lub rodzicem;
 7. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 8. Nauczyciele  w tym  wychowawcy kontaktują się z rodzicami uczniów/uczestników zajęć za pomocą służbowej poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonicznie oraz poprzez stronę internetową szkoły.
 9. Nauczyciele w tym wychowawcy przygotowują materiały do pracy zdalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły, przesłane za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przekazane telefonicznie.
 10. Nauczyciele w tym wychowawcy przygotowują dla rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły, przesłane za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub  przekazane telefonicznie.
 11. Nauczyciele w tym wychowawcy przygotowują dla rodziców uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły, przesłane za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub  przekazane telefonicznie.
 12. Terapeuci realizujący zadania w zakresie zajęć rewalidacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przygotowują dla rodziców informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji, które zostaną przekazane za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonicznie lub z wykorzystaniem strony internetowej.

Jednocześnie informuję, iż do minimum zostają ograniczone sprawy załatwiane osobiście w sekretariacie szkoły. Podaję zatem do informacji służbowe numery telefonów:

Dyrektor: Hanna Ewa Strugała – Rozynek: 667 276 687
Sekretariat szkoły: 697 087 749
Wicedyrektor Danuta Birk: 695 049 428
Wicedyrektor Beata Walczak: 609 091 257

Nauczyciele, w tym wychowawcy i psycholodzy pełnią dyżury telefoniczne oraz będą dostępni dla uczniów i Państwa pod służbowymi adresami mailowymi, a także podczas ustalonych godzin konsultacji opublikowanych na stronie internetowej szkoły.

W zakładce Dokumenty na stronie internetowej szkoły znajdują się wzory wniosków o wydanie opinii dla rodziców. Wniosek o wystawienie opinii może być przesyłany pocztą elektroniczną.

Pozdrawiam i życzę zdrowia w tym niekorzystnym dla Nas wszystkich czasie.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności