KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE

Informuję, iż do dnia 16.10.2020 r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne i podejmujemy pracę w systemie zdalnym w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Wolsztynie i w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie.

W okresie tym uczniowie uczą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które mogą być realizowane w szczególności:

 1. z wykorzystaniem:
  • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, platforma edukacyjna Microsoft Teams) zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i/lub rodzicem;
 4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności