POWOŁANIE OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

Z dniem 23.11.2017r roku w  naszej szkole został powołany ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Do szczegółowych zadań ww. ośrodka, należy:

  1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  6. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  7. prowadzenie akcji informacyjnych,
  8. monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Napisano w Aktualności

Opcje dostępności