Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 5/2022 z dnia 11.02.2022 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 14-20.02.2022 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 oraz § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zm. (Dz.U. z 2022, poz. 186) zarządzam, iż w dniach od 14 lutego 2022 r. do 20 lutego 2022 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będą pracowały w systemie hybrydowym.

W dniach 14-20.02.2022 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 1a/3a, 2a, 4a, 4b, 1au, 3au,3bu wszystkie zajęcia będą się odbywały w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywały w systemie pracy stacjonarnej,
  • grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą się odbywały w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 6au, 6bu, 6cu, 6du, 8au, 8bu, 8du zajęcia dydaktyczne będą się odbywały w systemie pracy stacjonarnej, natomiast zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą się odbywały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • w oddziałach: 5a, 6a/7a, 7b, 8a, 8cu, wszystkie zajęcia będą się odbywały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
  • w oddziałach 1apdp, 1bpdp zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w systemie pracy stacjonarnej, natomiast zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą się odbywały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • w oddziałach: 2apdp, 2bpdp,3apdp, 3cpdp wszystkie zajęcia będą się odbywały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności